Algemene Voorwaarden (versie 1.0 - 11 mei 2019)

Algemene Voorwaarden (PDF)

Fernanda Kipp is gevestigd in Apeldoorn en staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61741523. De hieronder genoemde Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties tussen Fernanda Kipp en haar opdrachtgevers. Fernanda Kipp accepteert geen Algemene Voorwaarden van een andere partij tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 1: Algemeen

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachtbevestigingen, offertes, aanbiedingen en transacties tussen Fernanda Kipp en haar opdrachtgevers.

1.2 Waarin in deze Algemene Voorwaarden gesproken wordt over “opdrachtgever” moet hieronder worden verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die tot Fernanda Kipp in een contractuele relatie staat uit hoofde van een opdrachtbevestiging of een andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan.

1.3 Indien een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen.

1.4 De opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden, door het reserveren c.q. boeken van een dienst van Fernanda Kipp.

Artikel 2: Tarieven

Alle prijzen zijn vanaf 1 januari 2020 vrijgesteld van BTW i.v.m. de nieuwe KOR regeling.

2.1 Fernanda Kipp kan voor een bepaalde dienst worden ingehuurd waarbij het tarief voor deze dienst geldt, of voor een bepaalde hoeveelheid uren. Bij het per uur boeken van een visagist/hairstylist geldt het uurtarief. De visagist/hairstylist kan ook geboekt worden voor een halve of een hele dag, in dat geval geldt een halve of hele dagfee. Een halve dag is gebaseerd op 4 werkuren en een hele dag op 8 werkuren.

2.2 Het eerste overschreden uur overeenkomstig het contract zal worden geboekt als overuur en gefactureerd worden als het basis uurtarief. Eventuele bijkomende overuren zullen eveneens worden gebaseerd op het standaard uurtarief.

2.3 Voor werkzaamheden van de visagist/hairstylist tussen 22:00 en 06:00 uur zal Fernanda Kipp 200% van het tarief berekenen.

2.4 Wachtgeld: Mocht de visagist/hairstylist op het afgesproken tijdstip niet kunnen starten met haar werkzaamheden of is er een andere reden dat de visagist tussentijds haar werkzaamheden niet kan verrichten, dan wordt wachtgeld in rekening gebracht. Het wachtgeld bedraagt € 45,- per uur.

Artikel 3: Reis- en onkostenvergoeding

3.1 De door Fernanda Kipp gemaakte reis- en onkosten zijn voor rekening van de opdrachtgever en worden gebaseerd op een kilometervergoeding a  € 0,25 per kilometer vanaf Apeldoorn.

3.2 Reiskosten voor werkzaamheden in het buitenland zijn tevens volledig voor de rekening van de opdrachtgever inclusief eventuele kosten voor overnachtingen in een hotel, eten en drinken tenzij schriftelijk anders overeengekomen door opdrachtgever en Fernanda Kipp.

3.3 Kosten voor parkeren zijn voor rekening opdrachtgever.

Artikel 4: Totstandkoming boeking

4.1 Een boeking komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever mondeling, telefonisch, schriftelijk of digitaal een aanbod van Fernanda Kipp aanvaardt.

4.2 Opdrachtgever erkend kennis te hebben genomen van en in te stemmen met de Algemene Voorwaarden van Fernanda Kipp alvorens een boeking te doen.

4.3 De eerste uitgebrachte offerte is wederzijds vrijblijvend, aan druk-, zetfouten en verschrijvingen evenals aan verminkte offertes kunnen geen rechten worden ontleend.

4.4 Een offerte heeft een geldigheid van 28 (zegge achtentwintig) dagen mits nadrukkelijk anders vermeldt.

4.5 Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 5: Betaling

5.1 Bij het afsluiten van de opdrachtbevestiging/ overeenkomst vindt er door de opdrachtgever betaling van het totaal factuurbedrag plaats binnen 14 dagen na factuurdatum.

5.2 Reclamaties ten opzichte van de factuur: De opdrachtgever dient binnen 8 dagen schriftelijk + telefonische melding gemotiveerd in te gaan op de toegezonden factuur. Na deze termijn wordt hij geacht in te stemmen met de inhoud van de factuur.

5.3 Overschrijding genoemde betalingstermijn: Bij overschrijding van de genoemde betalingstermijn bij artikel 6.1 is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd over het gehele gefactureerde bedrag, ingaande op de datum van opeisbaarheid van het te betalen bedrag.

5.4 Kosten van invordering: Alle kosten van invordering bij verzuim van betaling door opdrachtgever, zowel buitengerechtelijk als rechtelijk, komen ten laste van opdrachtgever.

Artikel 6: Annulering, Opzegging, beëindiging en opschorting van de overeenkomst

6.1 Indien de opdrachtgever een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de door Fernanda Kipp gemaakte kosten, waaronder de vergoedingen aan derden, als gevolg van deze annulering in zijn geheel door opdrachtgever vergoed worden. Geboekte opdrachten kunnen door opdrachtgever tot de 30ste dag voor de opdracht kosteloos worden geannuleerd. Indien de opdracht geannuleerd wordt na een proefsessie, is de opdrachtgever de kosten van een proefsessie verschuldigd op basis van de dan geldende prijzen voor een proefsessie. Reeds gedane betalingen worden gerestitueerd. Indien een geboekte opdracht wordt geannuleerd, is de opdrachtgever de volgende annuleringskosten verschuldigd:

  1. Bij annulering vanaf de 30e dag tot de 14e dag voor de opdracht 25%.
  2. Bij annulering vanaf de 14e dag tot de 2e dag voor de opdracht 50%.
  3. Bij annulering vanaf 48 uur voor de opdracht 75%.
  4. Bij annulering vanaf 24 uur voor de opdracht 100%.

6.2 Wanneer de opdrachtgever het geboekte bruidsarrangement, waar korting bij is verleend, annuleert na plaatsvinden van de proefsessie wordt deze korting verrekend met het te restitueren bedrag of is opdrachtgever de reeds verrekende korting verschuldigd aan Fernanda Kipp.

Artikel 7: Overmacht

7.1 In geval van overmacht waaronder ziekte kan Fernanda Kipp te allen tijde de opdracht gedeeltelijk of geheel annuleren. Facturering wordt dan evenredig aangepast. Bij opdrachten voor een bruidsarrangement zal Fernanda Kipp zich inspannen een collega te vinden die de opdracht eventueel kan overnemen. Een garantie voor beschikbaarheid kan echter nimmer worden gegeven. Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, storingen in het bedrijf, in- en uitvoerbeperkingen of -verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale en regionale (overheids-) instanties.

7.2 Indien Fernanda Kipp door overmacht haar leveringsplicht niet, niet behoorlijk of niet tijdig kan nakomen is zij gerechtigd de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen, dan wel voor bepaalde of onbepaalde tijd op te schorten, zulks te haar keuze. Ingeval van overmacht kan de wederpartij Fernanda Kipp niet tot schadevergoeding aanspreken.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

8.1 Fernanda Kipp zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

8.2 Fernanda Kipp is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Fernanda Kipp is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of niet volledige gegevens.

8.3 Reclamaties dienen uiterlijk binnen 24 uur, na het uitvoeren van de opdracht, schriftelijk en voldoende gemotiveerd bij Fernanda Kipp te worden ingediend.

8.4 Fernanda Kipp sluit elke aansprakelijkheid uit en wijst mogelijke schadeclaims, zowel direct als indirect, van de hand welke ontstaan uit omstandigheden die niet te wijten zijn aan opzet of grove schuld van Fernanda Kipp en die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijke verkeer geldende normen niet aan Fernanda Kipp kunnen worden toegerekend.

8.5 Ondanks dat Fernanda Kipp dermatologisch geteste cosmetica gebruikt en hygiene een hoge prioriteit heeft kan het voorkomen dat door het gebruik van cosmetica een allergische reactie ontstaat. Fernanda Kipp is niet aansprakelijk voor allergische reacties of ontstekingen die ontstaan door gebruik van penselen/make-up producten.

9. Slotbepalingen

9.1 Op deze Algemene Voorwaarden en op iedere overeenkomst die tussen opdrachtgever en Fernanda Kipp bestaat is Nederlands recht van toepassing.

9.2 Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen Fernanda Kipp en de opdrachtgever of enige overeenkomst die daarvan het gevolg mocht zijn, zullen uitsluitend worden beslecht door de Nederlandse rechter.

9.3 Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.